مواد مصرفی مواد مصرفی
نمد پولیش
 • نمد پولیش
 • خمیر الماس
 • سوسپانسیون الماس
 • تیغه کاتر
 • کاغذ سنباده
 • نوار رپلیکا
 • پودر آلومینا
 • سوسپانسیون آلومینا
 • مانت گرم و سرد
تجهیزات تجهیزات
میکروسکوپ
 • میکروسکوپ
 • لوازم میکروسکوپ
 • پولیشر و الکتروپولیش
 • کوبه متالوگرافی
 • دستگاه مانت
 • ذوب مجدد
 • سختی سنج